paspardyti

paspardyti
paspárdyti tr. NdŽ 1. kiek padaužyti spardant: Akvilė paspardė staktą ir nuėjo prie virtuvės lango J.Avyž. 2. kojomis kiek pavarinėti: Vaikai išėjo sviedinio paspárdyti 1. 3. refl. bėgant, šokant pakiloti, pakraipyti kojas: Anie pasispárdydami šoka keistą šokį J. Vis pasispardydamas jis skrido su Tautrimyte per kambarį I.Simon. Pasispardydamas nulėkiau su draugais ir radau galvijus kuo ramiausiai besiganančius J.Bil. Velnias labai nusigando ir pasispardydamas išbėgo iš ąžuolo LTR(Km). Kojalės, bėgot bėgot pasispardydamos (sako lapė savo kojoms) S.Dauk. | prk.: Vėjas per laukus švilpino pasispardydamas (smarkiai) Žem. Tos dienos lekia pasispárdydamos (labai greitai), kad nė nepajutom, kai atėjo pavasaris Kair. Kai sėda valgyt, tai kąsniai lekia pasispárdydami Sml. 4. žr. išspardyti 5: Oi pyko pyko jaunas bernelis in jaunosios mergelės: paspárdė viedrus, palaužė nėšius, patąsė pasaitelius (d.) Švnč. 5. refl. juok. pašokti (šokį): Tai eiki dabar pasispardyti. – Kad nemoku. – Bene reikia mokytis šokti! LzP. Jau norėjau palikti ir mergelėms kokią valandą pačirpinti, tegul būtų nors vienos pačios pasispardžiusios Vaižg. 6. refl. dvesiant patrukčioti, patimpčioti kojomis: Gaidys pasispárdė ir krito negyvas NdŽ. Pasispárdė, ir galas Ar. 7. refl. smarkiai suspurdėti, pasimuistyti: Smuklininkas pasispardė, ištrūko, pagriebęs ugnį metė į plėšikus ir nubėgo į smuklę LTR(Žal). Pasispárdė veršis, lėkė nulėkė, i gaudyk Krš. Velnias tik pasispardė, suprunkštė ir dingo LTR(Dg). Žvirblis pasispardė, plunksnas susiglostė, nulėkė pas strazdą klaustis strazdienės KlpD3. | prk.: Kovo mėnesį šaltis pasispardė Dkš. 8. refl. šnek. paskubėti ką daryti: Pasispárdyk šieną kraut, jau nebetoli lietus PnmR. Pasispárdau – i jau Kuršėnūse Krš. 9. refl. prk. pasispyrioti, paprieštarauti: Prieš jojo valią nepasispardysi Db. 10. paramstyti: Jų pirkelė iš visų šonų paspárdyta Trgn. 11. užkišti skląsčiu (duris): Kap tik sutema, tai jie duris ir paspárdo . \ spardyti; apspardyti; atspardyti; įspardyti; išspardyti; nuspardyti; paspardyti; persispardyti; praspardyti; prispardyti; suspardyti; užspardyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • paspardyti — paspárdyti vksm. Vairúotojas sustójo, paspárdė priekinį rãtą ir vė̃l sėdo važiúoti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apspardyti — tr. 1. Š, Rtr, Ser smogiant kojomis apmušti, apdaužyti: Ponas apspardė baudžiauninką rš. Reikėjo ne tiek aną apspardyti už tą kriokavimą, už tą vagystę Trk. 2. KŽ apkapstyti, aprausti užpakalinėmis kojomis: Šuo apspardęs kupstą palieka J. 3. refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atspardyti — Š, Rtr, NdŽ, KŽ; SD217, Sut, N 1. intr. duoti atgal spyrį spardančiam: Arklys atspardys, jei tu spirsi jam, jei kas jį spardytum J. | refl. Ser. 2. tr. LVI194, Ser spardant nublokšti šalin, pašalinti: Atspardyk tuos grumstus nuo pasienio, nuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išspardyti — tr. NdŽ 1. K, BzF174, Rtr spardant išvaryti: Visi šeimyniečiai i išspardė marčią iš pirkios Prng. 2. Š spardant pašalinti iš vietos, išdaužti: Vinys buvo po nagais kalamos, dantys batuotomis kojomis iš burnos išspardomi Pt. Ei, kad aš būčiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuspardyti — tr. 1. spardant pašalinti iš vietos, nudaužyti: Kumelys nuspardė šulnio ritinius LTR(Rk). Abygaliai klojimo kurtiniai gužučių nuspardyti LKKIX51. 2. spardant nužerti šalin: Akmenis nuspardė nuo tako DŽ1. Vaikai nemoka bulvių kast: kojom nuspardo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paspardymas — sm. (1) NdŽ → paspardyti 1. | refl. prk.: Tas buvo tavo paskutinis pasispardymas (mėginimas, pastanga) Slnt. ◊ su koja paspardymas apie lengvai atliekamą darbą: Daba darbas – su koja paspardymas, kitąsyk – gyslų įtempimas (sunkus) Šlu. spardymas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paspirdyti — paspìrdyti tr. 1. MŽ463, Sut, N, [K], Grl paremti, paramstyti: Paspir̃do namą pagaliais Grv. Reikia sieną paspìrdyt, kad neišsiskėstų Kt. Reikėjo paspirdyt duris, kad avys neišbėgtų Gs. Vartus paspìrdyk, kad neparvirstų Lp. Jiem obelaites… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persispardyti — prk. prasibastyti kurį laiką: Aš tris dienas parsispardžiau to[je] vieto[je] KlvrŽ. spardyti; apspardyti; atspardyti; įspardyti; išspardyti; nuspardyti; paspardyti; persispardyti; praspardyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praspardyti — tr. NdŽ 1. praleisti laiką spardant: Futbolą praspardyti NdŽ. 2. Ser spardant pramušti, prakapstyti kiaurai (pvz., paukščiai šiaudų stogą). 3. refl. praleisti kiek laiko spardantis (apie arklius). 4. refl. kurį laiką kojomis kapanotis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prispardyti — 1. tr. M, Rtr, KŽ, Krš, Vkš spardant primušti: Jį primušė, prispardė, visą sukruvino Krs. 2. refl. Ser ilgai spardytis. spardyti; apspardyti; atspardyti; įspardyti; išspardyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”